Latvijas iedzīvotājiem pieejami bezmaksas drošības un digitālo prasmju pilnveides kursi tiešsaistē

Piecu Latvijas augstāko izglītības iestāžu darba grupa pabeigusi 40 tiešsaistes mācību kursu izstrādi un pielāgošanu. Kursus jebkurš Latvijas iedzīvotājs var brīvi un patstāvīgi apgūt piecās digitālo kompetenču jomās - informācijas un datu lietpratība, komunikācija un sadarbība, digitālā satura radīšana, drošība un problēmu risināšana.

Par projekta rezultātiem sarunājamies ar vienu no projekta tiešsaistes kursu autoriem, Daugavpils Universitātes mācību satura ekspertu Kārli Apalupu.

Kādi ir galvenie ieguvumi no EduAim projekta?

Kārlis Apalups: Pirmkārt, ikvienam Latvijas iedzīvotājam ir iespēja bezmaksas un patstāvīgi apgūt digitālās prasmes atbilstoši vienotam Eiropas savienības digitālo kompetenču standartam. Pie tam, apgūt tās profesionālās lietošanas līmenī. Otrkārt, par šiem tiešsaistes kursiem tiek izsniegts arī sertifikāts, kas garantē šo zināšanu apguves apstiprinājumu no kursu izstrādājošās augstskolas konkrētu stundu un kredītpunktu apjomā.

Kāpēc tieši EduAim projekta kursi būtu jāapgūst?

Kārlis Apalups: Tiešsaistē ir pieejami ļoti daudz, dažādu resursu, ar kuru palīdzību formāli vai neformāli apgūt dažādas zināšanas, taču EduAim sniedz Latvijas iedzīvotājiem vispilnīgāko piedāvājumu – kursi ir izstrādāti un pielāgoti, ņemot vērā Latvijas situāciju, tos ir izstrādājuši un pielāgojuši augstskolu docētāji un zinātnieki. Kā liels bonuss ir tas, ka par šiem kursiem izsniegtais sertifikāts tiek pielīdzināts apgūtam augstskolas studiju kursam un to ir iespējams vēlāk pielīdzināt arī savām studiju vajadzībām.

Jūs izstrādājāt studiju kursu “Privātums, datu aizsardzība un informācijas drošība”, kāpēc tieši tik plašs kurss?

Kārlis Apalups: Jā, šis tiešām ir plašs un noteikti ne viegls kurss. Sākotnēji bija doma veidot tikai par datu aizsardzību, taču turpat tuvumā ir arī privātums un tas neizbēgami saskaras arī ar vispārēju informācijas drošību, tāpēc, lai sniegtu apmācāmajam izglītojamajam pēc iespējas plašāku ieskatu informācijas drošības jomā, nolēmu apvienot visu – sākot no privātuma iestatījumiem Facebook.com līdz pat valsts noslēpuma aizsardzībai.

Kas ir EduAim projekta partneri?

Kārlis Apalups: Liepājas Universitāte, Vidzemes Augstskola, Daugavpils Universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija un Rīgas Tehniskās Universitātes Latvijas Jūras akadēmija sadarbojas ar starptautiski atpazīstamiem digitālo prasmju apguves procesa atbalsta pakalpojumu nodrošinātājiem, tajā skaitā, atvērto tiešsaistes kursu (MOOC) platformām, “Coursera” un “edX” (ASV), kā arī ar digitālo prasmju pārbaudes rīka metodoloģijas izstrādātāju “Fit4Internet” (Austrija).

Pārpublicēts no portāla:
www.pardrosibu.lv

Projekts “Augstskolu digitālās kapacitātes celšana ar tiešsaistes mācību resursu un analītikas viedu integrāciju” (EduAim), projekta Nr. 8.2.3.0/22/A/003, tiek īstenots no 2022.gada oktobra līdz 2023.gada decembrim, un tā kopējās izmaksas ir 1 321 314,82 EUR, no kurām 28,4% ir valsts budžeta un 71,6% Eiropas Sociālā fonda līdzekļu finansējums. Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai.